Algemene voorwaarden

Onze offerten en verkopen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en

aangenomen door de aankoper.

2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis.

3. De leveringstermijnen worden alleen ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. In geval van vertraging wordt niet aan de koper het een

of ander recht toegekend op gebied van vergoeding, straf of vernietiging.

4. De goederen worden bij 't vertrek aangenomen en goedgekeurd. Geen enkel retour zal worden aanvaard of terugbetaald behoudens

voorafgaande overeenkomst.

leder gebrekkig erkend stuk zal vervangen worden . Maar onze verantwoordelijkheid wordt tot de eenvoudige ruil van het gebrekkig

stuk beperkt. Geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling, kan ons geëist worden, voor om 't even welke

reden.

5. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer zij franco verkocht worden.

6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naar gelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn .

Iedere reclamatie of betwistingen nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de tien dagen van de ontvangst

van de rekening.

7. Bij wanbetaling van een factuur op de vervaldag, zijn alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opvorderbaar, welke gemakkelijke

betalingsvoorwaarden wij ook toegestaan hebben.

8. In geval van niet betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te

vernietigen.

9. Alle bedragen, op de vervaldag niet vereffend, werpen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een rente gelijk aan 14 %

per jaar.

10. In geval van niet betaling op de vervaldag , tengevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege,

verhoogd worden met 12 %, onverminderd de intresten en kosten, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat ingebrekestelling

vereist is en dit met een minimum van € 50 en een maximum van € 1 .500 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

11. In geval van betwisting of eventuele geschillen is alleen de rechtbank gelegen in het arrondissement van onze sociale zetel

bevoegd.

Wij zien van deze maatregel niet af wanneer wij een wissel op de aankoper trekken .

12. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van strikte toepassing en zullen alleen in aanmerking genomen worden, niettegenstaande

alle andere strijdige aanduidingen vermeld op de documenten van de klant.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde

ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren.

b. Indien koper jegens ons in verzuim is, mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit (doen) terugnemen.

14. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering.

15. De goederen blijven eigendom van de bvba Holvoet Deur- en Meubelbeslag, zelfs na levering en plaatsing tot na de volledige betaling

Webshop powered by Marcando